fredag 9 maj 2014

Vad händer på Bureskolan?

Det står en kontainer på skolgården. Vi har precis påbörjat en ombyggnation av trä- och metallsslöjdssalen. Den kommer att byggas om för att bli en gemensam slöjdsal för all slöjd, både hårda och mjuka material. I läroplanen är ämnet slöjd inte uppdelat och vi vill på detta sätt öka möjligheten för eleverna att kombinera olika material i sina arbeten. Vi har ju förmånen att ha en slöjdlärare som är behörig i båda slöjdarterna.
Denna förändring kommer också att bidra till att vi får bättre utnyttjande av lokalerna totalt sett.
Vi ser fram emot att få detta klart och hoppas att det kommer att vara det ibörjan av hösten. De första veckorna efter sommaren får vi lösa lite provisoriskt.

Skriftliga omdömen

Riktlinjerna kring skriftliga omdömen och utvecklingssamtal är något förändrade utifrån hur det varit tidigare.

Omdömen ges till alla elever i åk 1-5 en gång per år. Elever i åk 6 får betyg men inga omdömen.
Omdömena kommer att vara av ett enklare slag jämfört med tidigare. Många elever och vårdnadshavare upplevde de förra omdömena som allt för omfattande och svåra att förstå.
Omdömena kommer att delges eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet i augusti/september. Då skrivs också en framåtsyftande planering.
I januari/februari genomförs ytterligare ett utvecklingssamtal men då ges inga omdömen.
Utvecklingssamtal genomförs två gånger om året även för åk 6.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta skolan om du vill ha ytterligare samtal kring ditt barns skolgång.